Privacyverklaring

Privacyverklaring

Familie Weersink, woonachtig te (7662 PR) Hezingen, aan het adres Maatmansweg 21 (hierna: vakantiehuisjes-ootmarsum.nl) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Verwerking op basis van de grondslag “Uitvoering overeenkomst” en/of “Wettelijke verplichting”

Uitvoering overeenkomst

Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl houdt zich bezig de verhuur van vakantiehuisjes. Dit op basis van gesloten huurovereenkomsten. Ook de opgave van informatie door de klant, met de wens
om – indien mogelijk – tot een huurovereenkomst te komen, kan hieronder worden geschaard.

Om deze overeenkomsten correct tot stand te brengen, is het voor  Vakantiehuisjesootmarsum.nl noodzakelijk gegevens te verwerken. Dit  geschiedt op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst”

Deze gegevens die daarbij worden verwerkt kunnen betrekking hebben op data waarmee
individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om

 • NAW-gegevens,
 • e-mailadressen,
 • telefoonnummers,
 • bankrekeningnummers c.q. betaalgegevens;
 • Andere gegevens die van doen hebben met het aangaan of afwikkelen van een
  overeenkomst, en die actief door de klant worden verstrekt.

Wettelijke verplichting

Daarbij is het voor Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht noodzakelijk om de gegevens die tot de basisadministratie horen (waaronder gegevens m.b.t. de huurovereenkomsten) gedurende 7 jaren op te slaan en te bewaren. Slechts door verwerking van bovengenoemde gegevens acht Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl zich in
staat aan de fiscale verplichting te voldoen.

T.a.v. de beide hierboven genoemde grondslagen verkrijgt Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via website, contactformulier van, of (e-mail)correspondentie met Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl worden verwerkt.

Cookies en analyseprogramma’s

Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl daarbij gebruik maken van (de plaatsing van) cookies en programma’s voor de analyse van de verkregen (cookie)data. Hiermee wordt het voor Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met analyseprogramma’s is het mogelijk om informatie te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Informatie met betrekking tot de cookies die door (of in opdracht van) Vakantiehuisjesootmarsum.nl worden geplaatst en/of worden geanalyseerd, en de gegevens die daardoor vervolgens al dan niet worden verwerkt, vindt u onderaan deze privacyverklaring terug. Ook hierbij geldt: voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl bewaard

Ingevolge de Nederlandse fiscale wetgeving is Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren. (Persoons-)gegevens die hier niet van doen hebben worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl ertoe gehouden een accountant in te schakelen. Tevens maakt Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl gebruik van programma’s t.b.v. bijvoorbeeld de verzending van e-mail.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens (van de relaties) van Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl. Met deze partijen maakt Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl waar nodig afspraken om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. marketingactiviteiten

Zoals eerder beschreven worden door Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl bedrijven en/of cookies en/of programma’s ingezet en behoeve van marketingactiviteiten.

Door deze partijen wordt reeds verzamelde data en/of data die wordt verkregen na gebruik ingezet ten behoeve van marktonderzoek, verbetering van website en dienstverlening. Met deze partijen gaat Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl worden er verder geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Vakantiehuisjesootmarsum.nl hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Delen van gegevens met partijen buiten de EU

Door vakantiehuisjes-ootmarsum.nl worden geen gegevens gedeeld met partijen buiten de EU

Beveiliging van gegevens

Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl heeft een professionele partij ingeschakeld t.b.v. de bouw van de website waarbij ook het beveiligingsaspect is afgedekt.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek
verwerken wij binnen 14 dagen.

 • Via de website: vakantiehuisjes-ootmarsum.nl/contact
 • Per e-mail: info@vakantiehuisjes-ootmarsum.nl
 • Telefoon : 0541-680 678
 • Post : Familie Weersink, Maatmansweg 21, 7662 PR, Hezingen

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Vakantiehuisjesootmarsum.nl ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek –
wel verwijderd uit de systemen van Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt.
Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl
op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover bij Vakantiehuisjesootmarsum.nl een officiële klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Vakantiehuisjes-ootmarsum.nl adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u op pagina 2 van dit document.

Start typing and press Enter to search